SPLOŠNI POGOJI NAGRADNIH IGER NA WWW.PUNCA.SI, Facebook punca.si, Instagram punca.si, TikTok punca.si

Veljajo za spletne strani:

 • http://www.punca.si/ (v nadaljevanju Spletna stran)
 • Facebook profil punca.si (v nadaljevanju FB)
 • Instagram profil punca.si (v nadaljevanju IG)
 • TikTok profil punca.si (v nadaljevanju TikTok)

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

(1) Organizator nagradne igre je Pisano, Petra Arula s. p., Finžgarjeva ulica 30, 4248 Lesce (v nadaljevanju organizator).

(2) Soorganizator nagradne igre je naveden v razpisu nagradne igre (v nadaljevanju soorganizator).

(3a) Organizator izvede nagradno igro na svoji spletni strani ali/in na svojem FB – profilu ali /in na svojem IG-profilu ali/in na svojem TikTok profilu. V okviru nagradne igre izvede tudi nagradno žrebanje in poskrbi za ustrezno obveščanje nagrajencev, kakor je določeno v besedilu razpisa nagradne igre.

(3b) Soorganizator zagotovi nagrade in v sodelovanju z organizatorjem poskrbi za ustrezen prevzem nagrad.

POGOJI SODELOVANJA

 1. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Pisano, Petra Arula s. p., ne zaračunava. Prav tako ga ne zaračunava soorganizator nagradne igre.

(3) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

(4) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Pisano, Petra Arula s. p., ali njihovi ožji družinski člani. Prav tako ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci soorganizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

(5) Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi večkrat (prek elektronske pošte ali z izpolnjenim letakom, kakor določajo pravila nagradne igre).

POTEK NAGRADNE IGRE

 1. člen

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Spletni strani in/ali na FB-profilu in/ali na IG-profilu in/ali na TikTok profilu.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. člen

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Spletni strani in/ali na FB-profilu in/ali na IG-profilu in/ali na TikTok profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali na FB-profilu in/ali na IG-profilu in/ali na TikTok profilu.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena teh Splošnih pogojev nagradne igre) si organizator oz. soorganizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator oz. soorganizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na Spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, soorganizator presodi, ali bo nagrado podaril nekomu drugemu ali ne.

NAGRADE

 1. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado v posamezni nagradni igri. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, do ponovne nagrade ni upravičen, zato se žreb ponovno izvede med ostalimi udeleženci nagradne igre.

(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani in/ali na FB-profilu in/ali na IG-profilu in/ali na TikTok profilu. kjer nagradna igra tudi poteka.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

 1. člen

(1) Žrebanje nagrajencev izvede komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

(2) Žrebanje nagrad poteka na dan, določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali na FB-profilu in/ali na IG-profilu in/ali na TikTok profilu., najkasneje pa v 10 dneh po zaključku nagradne igre. 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 1. člen

(1) Organizator imena nagrajencev objavi na spletni strani in/ali na FB-profilu in/ali na IG-profilu – vsakič tam, kjer je nagradna igra potekala. Nagrajenci javijo svoj naslov za prevzem nagradne igre organizatorju v roku 3 dni po objavi rezultatov nagradne igre.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na tisti Spletni strani in/ali na FB-profilu in/ali na IG-profilu in/ali na TikTok profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

(3) Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/ali na FB-profilu in/ali na IG-profilu in/ali na TikTok profilu

najpozneje v sedmih dneh po žrebanju nagrad.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

 1. člen

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če je organizatorju javil svoj naslov v roku 3 dni od objave seznama nagrajencev oz. se z organizatorjem dogovoril za osebni prevzem nagrade.

(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Soorganizator nagradne igre od tržne vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine, skladno z veljavnimi predpisi, in nagrajencu prizna nagrado v višini tržne vrednosti, zmanjšane za plačano akontacijo dohodnine. Morebitna doplačila dohodnine, skladno z letno dohodninsko odločbo, bremenijo izključno nagrajenca.

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v treh dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado soorganizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, po dogovoru z nagrajencem pa je možen tudi osebni prevzem nagrade. Če nagrajenec v desetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 1. člen

(1) Organizator in soorganizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštujeta zasebnost udeležencev nagradne igre in se zavezujeta,  da bosta z osebnimi podatki, pridobljenimi med nagradno igro, ravnala skrbno in jih varovala ter obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, sprejetim pri organizatorju oz. soorganizatorju.

Organizator bo osebne podatke nagrajencev posredoval izključno soorganizatorju nagradne igre, pri čemer se zavezuje, da brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot je namen izvedbe nagradne igre. Soorganizator bo osebne podatke nagrajencev posredoval in obdeloval, kot je opisano v odstavku (2) tega člena.

Organizator in soorganizator ne prevzemata nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzemata odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(2) Udeleženec nagradne igre soorganizatorju in njegovim pogodbenim partnerjem kot upravljavcem zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave in uporabe podatkov (statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in revij, vabila na dogodke, telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje) vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe pri organizatorju oziroma soorganizatorju nagradne igre:

 • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, izvedbo žrebanja, obveščanja nagrajencev, pridobitve ustreznih osebnih podatkov nagrajencev in obveščanja o prevzemu nagrade);
 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • kontaktna telefonska ali GSM-številka (za potrebe obveščanja o nagradi in v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade); 
 • davčna številka in davčni urad nagrajenca (izključno za potrebe poročanja davčnim organom, skladno z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji). 

Osebne podatke nagrajencev organizator posreduje soorganizatorju za potrebe odvajanja dohodnine, kakor opisano v odstavku (2) 8. člena teh Splošnih pogojev nagradne igre.

Z izjemo davčne številke bo soorganizator pridobljene osebne podatke uporabljal tudi v namene, opisane v odstavku (2) tega člena.

(3) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi in akti (so)organizatorja.

(4) Podatke organizator in soorganizator hranita v računalniški obliki (elektronske prijave) in/ali v pisni obliki (letaki). Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca se podatki izbrišejo oziroma uničijo.

(5) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator oz. soorganizator pošilja brezplačna splošna obvestila prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 1. člen

(1) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bosta organizator in soorganizator udeležence sproti obveščala z objavami na Spletnih straneh in=ali na FB-profilu in/ali na IG-profilu in/ali na TikTok profilu..

(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: petrinaposta@gmail.com

Za dodatne informacije o nagradni igri nam pišite na elektronski naslov: petrinaposta@gmail.com 

Lesce, 1. 11. 2021

Pisano, Petra Arula s. p.